Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1337/85 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1985 περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή για την 29η τμηματική δημοπρασία ακατέργαστης ζάχαρης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κύριας διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2383/84