Απόφαση της Επιτροπής και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των Κρατών μελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1983 για τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου που προσαρτάται, συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στο πρωτόκολλο σχετικά με την εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας #Πρόσθετο πρωτόκολλο που προσαρτάται, συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στο πρωτόκολλο σχετικά με την εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας