Γραπτή ερώτηση αριθ. 944/86 του κ. Willy Kuijpers προς την Επιτροπή Θέμα: Παρέκκλιση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1009/86