83/173/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1983 περί διαπιστώσεως ότι η εισαγωγή της συσκευής με την ονομασία «Ithaco — Lock-in Amplifier, model Dynatrac 393, with accessories» δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ατελώς, ως προς τους δασμούς του Κοινού Δασμολογίου