Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005