Γραπτή ερώτηση αριθ. 424/81 του κ. Herman προς την Επιτροπή Θέμα: Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 50 του Κανονισμού περί της υπηρεσιακης καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων