/* */

sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-socialnemu odboru - Odpravljanje davčnih ovir pri obdavčitvi malih in srednje velikih podjetij na notranjem trgu - Osnutek možnega pilotnega programa obdavčevanja po pravilih matične države {SEC(2005)1785}