85/166/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 1985 σχετικά με αίτηση επιστροφής των δασμών αντιντάμπινγκ που έχουν εισπραχθεί για ορισμένες εισαγωγές υφαντικών ινών εξ υάλου (rovings) καταγωγής Τσεχοσλοβακίας (Το κείμενο στην γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)