83/192/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1983 για την αποδοχή ανάληψης υποχρεώσεων που προτάθηκε σχετικά με τη διαδικασία αντιντάμπινγκ που αφορά τις εισαγωγές ορισμένων ρητινών εστέρων κυτταρίνης (οξικοβουτυρική κυτταρίνη και οξικοπροπιονική κυτταρίνη) καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και για την περάτωση της διαδικασίας αυτής