/* */

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 635/89 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 1989 περί υποβολής σε ποσοτικούς περιορισμούς των εισαγωγών στην Ισπανία ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ταϊβάν