Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2453/89 της Επιτροπής της 9ης Αυγούστου 1989 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση