Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3458/84 της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 1984 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη