ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :# Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2398/76 τής Επιτροπής τής 1ης Οκτωβρίου 1976 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1203/73 «περί καθορισμού τών συντελεστών προσαρμογής πού θά εφαρμόζονται στίς τιμές αγοράς στόν τομέα τών οπωροκηπευτικών»