Διάταξη του προέδρου του τρίτου τμήματος του Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 1982 στην υπόθεση 293/82 R: Henri de Compte κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου