Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 77, 22 Μάρτιος 1988