Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Μαρτίου 1985 στην υπόθεση 54/84 (αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως του Finanzgericht Dusseldorf): Michael Paul κατά Hauptzollamt Emmerich (Μεθοριακή κυκλοφορία — ατελείς εισαγωγές)