Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 24ης Ιουνίου 1987 στην υπόθεση 384/85 (αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως του Social Security Commissioner του Λονδίνου): Borrie Clarke κατά Chief Adjudication Officer (Ισότητα μεταχειρίσεως στον τομέα της κοινωνικής ασφαλίσεως — Αρθρο 4 παράγραφος 1 οδηγία 79/7/ΕΟΚ)