Γραπτή ερώτηση αριθ. 533/89 του κ. Josep Pons Grau προς το Συμβούλιο Θέμα: Διαγωνισμός CJ181/88 - διαγωνισμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων