Mål C-584/19: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 december 2020 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht für Strafsachen Wien – Österrike) – brottmål mot A m.fl. (Begäran om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Europeisk utredningsorder – Direktiv 2014/41/EU – Artikel 1.1 – Artikel 2 c i) och ii) – Begreppen ”rättslig myndighet” och ”utfärdande myndighet” – Europeisk utredningsorder som har utfärdats av en åklagarmyndighet i en medlemsstat – Oavhängig i förhållande till den verkställande makten)