Vec C-584/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht für Strafsachen Wien – Rakúsko) – trestné konanie proti A a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Európsky vyšetrovací príkaz – Smernica 2014/41/EÚ – Článok 1 ods. 1 – Článok 2 písm. c) body i) a ii) – Pojmy „súdny orgán“ a „vydávajúci orgán“ – Európsky vyšetrovací príkaz vydaný prokuratúrou členského štátu – Nezávislosť od výkonnej moci)