Υπόθεση C-584/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Δεκεμβρίου 2020 [αίτηση του Landesgericht für Strafsachen Wien (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά A κ.λπ. (Προδικαστική παραπομπή – Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις – Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας – Οδηγία 2014/41/ΕΕ – Άρθρο 1, παράγραφος 1 – Άρθρο 2, στοιχείο γ', σημεία i και ii – Έννοιες της «δικαστικής αρχής» και της «αρχής έκδοσης» – Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας εκδοθείσα από εισαγγελία κράτους μέλους – Ανεξαρτησία έναντι της εκτελεστικής εξουσίας)