Дело C-584/19: Решение на Съда (голям състав) от 8 декември 2020 г. (преюдициално запитване от Landesgericht für Strafsachen Wien — Австрия) — Наказателно производство срещу A и др. (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за разследване — Директива 2014/41/ЕС — Член 1, параграф 1 — Член 2, буква в), подточки i) и ii) — Понятия „съдебен орган“ и „издаващ орган“ — Европейска заповед за разследване, издадена от прокуратурата на държава членка — Независимост от изпълнителната власт)