Υπόθεση C-327/18 PPU: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Σεπτεμβρίου 2018 [αίτηση του High Court (Ιρλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης εκδοθέντων κατά του R O (Προδικαστική παραπομπή — Επείγουσα προδικαστική διαδικασία — Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις — Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης — Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ — Λόγοι μη εκτέλεσης — Άρθρο 50 ΣΕΕ — Ένταλμα που έχει εκδοθεί από τις δικαστικές αρχές κράτους μέλους το οποίο έχει κινήσει τη διαδικασία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση — Αβεβαιότητα σχετικά με το καθεστώς που θα διέπει τις σχέσεις μεταξύ του εν λόγω κράτους και της Ένωσης μετά την αποχώρηση)