Γραπτή ερώτηση αριθ. 1530/80 της κ. Cresson προς την Επιτροπή Θέμα: Εκρίζωση ύβριδικών ποικιλιών αμπέλου