Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1095/88 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 1988 περί καθορισμού των ποσών των μεταβλητών στοιχείων και των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την περίοδο από 1ης Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου 1988 κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα εμπορευμάτων που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80