Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3793/87 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1987 σχετικά με την παράδοση εξευγενισμένου ηλιελαίου στη Δημοκρατία της Βολιβίας ως επισιτιστική βοήθεια