Γραπτή ερώτηση αριθ. 2257/87 του κ. Winston Griffiths προς την Επιτροπή Θέμα: Διάθεση της βιοαιθανόλης από τα πειρααατικά εργοστάσια