/* */

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 552/89 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 1989 περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή μήλων καταγωγής Πολωνίας