2004/928/ΕΚ:Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για τον διορισμό του ειδικού συντονιστή του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη