Γραπτή ερώτηση αριθ. 651/89 του κ. Llewellyn Smith προς την Επιτροπή Θέμα: Οδηγίες της ΕΟΚ που διέπουν τους ελεγχόμενους από το κράτος οργανισμούς εξαγωγικής πίστης