Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2043/83 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1983 περί τροποποίησης της συμπληρωματικής ποσόστωσης για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (κατηγορίας 12) καταγωγής Ταϋλάνδης, ανοιχθείσας για τις εμπορικές εκθέσεις του Βερολίνου 1983