Γραπτή ερώτηση αριθ. 2188/88 της κ. Winifred Ewing προς την Επιτροπή Θέμα: Ευρωπαϊκή μονάδα έρευνας στον τομέα της καταστροφής του όζοντος της ατμόσφαιρας