Γραπτή ερώτηση αριθ. 1225/88 του κ. Marcel Remacle προς το Συμβούλιο Θέμα: Αναγνώριση των διπλωμάτων