Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1382/80 τής Επιτροπής τής 5ης Ιουνίου 1980 περί παρεκκλίσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 486/80 όσον αφορά τόν υπολογισμό τών ποσών μειώσεως τών επιβαρύνσεων κατά τήν εισαγωγή, εκτός τών δασμών, τών προϊόντων τού τομέως τού βοείου κρέατος καταγωγής κρατών τής Αφρικής, Καραϊβικής καί Ειρηνικού γιά τήν περίοδο πού αρχίζει στίς 2 Ιουνίου 1980