Γραπτή ερώτηση αριθ. 599/84 του κ. François Roelants du Vivier προς την Επιτροπή Θέμα: Κοινοτικά μέτρα ελέγχου της μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών