/* */

Γραπτή ερώτηση αριθ. 295/89 του Λορδου O’Hagan προς την Επιτροπή Θέμα: Κοινοτική νομοθεσία στον τομέα των υδατων