Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2334/84 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 1984 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως