Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 399/85 της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 1985 για την αναστολή της πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη από τα δημόσια αποθέματα στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2213/76