Γραπτή ερώτηση αριθ. 1285/86 της κ. Yvonne van Rooy προς την Επιτροπή Θέμα: Πεδίο εφαρμογής των γερμανικών νομικών οδηγιών που αφορούν τον τομέα των τροφίμων