Γραπτή ερώτηση αριθ. 1533/87 του κ. Pol Marck προς το Συμβούλιο Θέμα: Απαγόρευση χρήσεως ορμονών