Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για έγκριση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1357/80 στον τομέα του βοείου κρέατος λόγω της προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας