Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τον κοινοτικό κατάλογο μειονεκτικών γεωργικών περιοχών υπό την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ ( Πορτογαλία )