Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3752/86 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 1986 περί ειδικού μέτρου παρεμβάσεως για το μαλακό αρτοποιήσιμο σίτο στη Γερμανία