Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2376/81 τής Επιτροπής τής 18ης Αύγούστου 1981 περί καθιερώσεως έξισωτικής είσφορας κατά τήν είσαγωγή έπιτραπέζιων σταφυλιών καταγωγής Ισπανίας