Γραπτή ερώτηση αριθ. 2985/85 του κ. Pol Marck προς την Επιτροπή Θέμα: Δημοσιεύσεις της Επιτροπής