87/169/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 1987 για την έγκριση της μεθόδου ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων στη Δανία (Το κείμενο στην δανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)