Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3594/86 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1986 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και αιγοειδών, καθώς και πρόβειου και αιγείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου