Γραπτή ερώτηση E-004677/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Αντιμετώπιση της ελονοσίας