Preporuka Vijeća od 11. srpnja 2017. o Nacionalnom programu reformi Portugala za 2017. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Portugala za 2017.