Γραπτή ερώτηση E-006953/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 50 δισ.